toto足球指数:彩客數據中心

頓涅茨克礦工(主) vs 基輔迪納摩
博彩公司初盤臨場盤走勢歷史資料
頓涅茨克盤口基輔迪納頓涅茨克盤口基輔迪納
澳門 走地0.80半球0.900.74平手/半球0.96 
Crown 走地1.02半球0.800.84平手/半球0.98 
Bet365 走地0.98半球0.820.82平手/半球0.97 
易勝博 走地0.96半球0.821.11半球0.70 
韋德 走地1.00半球0.790.82平手/半球0.96 
明陞 走地0.97半球0.870.85平手/半球1.01 
10BET 走地0.75平手/半球1.040.80平手/半球0.99 
金寶博 走地1.03半球0.810.90平手/半球0.94 
12bet 走地0.97半球0.870.87平手/半球0.99 
利記 走地1.02半球0.820.86平手/半球1.02 
盈禾 走地1.04半球0.810.86平手/半球0.99 
18Bet 走地0.43平手1.710.84平手/半球0.95 
立博  同
平博 走地0.76平手/半球1.030.83平手/半球1.02 
香港馬會 bet007澳门足球指数 同

澳門皇冠金寶博利記Bet365立博韋德易勝12Bet明陞變化
時間
       半球
1.11 0.70
  5-31 21:59
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 21:59
       半球
1.16 0.67
  5-31 21:59
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 21:59
       半球
1.14 0.68
  5-31 21:59
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 21:58
        平手/半球
0.87 0.99
 5-31 21:58
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 21:58
 平手/半球
0.84 0.98
        5-31 21:58
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 21:58
         平手/半球
0.85 1.01
5-31 21:57
    平手/半球
0.82 0.97
     5-31 21:57
 平手/半球
0.86 0.96
        5-31 21:57
  平手/半球
0.91 0.93
       5-31 21:57
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 21:57
        平手/半球
0.85 1.01
 5-31 21:56
      平手/半球
0.82 0.96
   5-31 21:56
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 21:56
        平手/半球
0.87 0.99
 5-31 21:56
  平手/半球
0.92 0.92
       5-31 21:56
         平手/半球
0.90 0.96
5-31 21:56
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 21:55
        平手/半球
0.90 0.96
 5-31 21:55
  平手/半球
0.83 1.01
       5-31 21:55
        平手/半球
0.82 1.04
 5-31 21:55
平手/半球
0.74 0.96
         5-31 21:54
        平手/半球
0.80 1.06
 5-31 21:54
         平手/半球
0.77 1.09
5-31 21:54
        平手/半球
0.79 1.07
 5-31 21:54
   平手/半球
0.86 1.02
      5-31 21:54
 平手/半球
0.84 0.98
        5-31 21:54
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 21:54
        平手/半球
0.84 1.02
 5-31 21:53
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 21:53
 平手/半球
0.85 0.97
        5-31 21:52
        平手/半球
0.82 1.04
 5-31 21:52
 平手/半球
0.86 0.96
        5-31 21:52
  平手/半球
0.85 0.99
       5-31 21:52
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 21:52
  平手/半球
0.83 1.01
       5-31 21:51
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 21:50
  平手/半球
0.83 1.01
       5-31 21:50
         平手/半球
0.84 1.02
5-31 21:50
        平手/半球
0.84 1.02
 5-31 21:50
  平手/半球
0.87 0.97
       5-31 21:50
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 21:49
  平手/半球
0.85 0.99
       5-31 21:49
       半球
1.11 0.70
  5-31 21:48
   平手/半球
0.88 1.00
      5-31 21:48
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 21:48
        平手/半球
0.79 1.07
 5-31 21:47
       半球
1.14 0.68
  5-31 21:47
         平手/半球
0.79 1.07
5-31 21:46
      平手/半球
0.84 0.94
   5-31 21:46
        平手/半球
0.77 1.09
 5-31 21:45
  平手/半球
0.83 1.01
       5-31 21:45
        半球
1.01 0.85
 5-31 21:44
 平手/半球
0.84 0.98
        5-31 21:43
  平手/半球
0.82 1.02
       5-31 21:43
       半球
1.11 0.70
  5-31 21:42
      平手/半球
0.83 0.95
   5-31 21:41
 平手/半球
0.83 0.99
        5-31 21:41
  平手/半球
0.81 1.03
       5-31 21:40
         平手/半球
0.85 1.01
5-31 21:40
        平手/半球
0.85 1.01
 5-31 21:40
  平手/半球
0.80 1.04
       5-31 21:40
  平手/半球
0.79 1.05
       5-31 21:40
 平手/半球
0.82 1.00
        5-31 21:39
  平手/半球
0.80 1.04
       5-31 21:39
        平手/半球
0.92 0.94
 5-31 21:39
  平手/半球
0.85 0.99
       5-31 21:38
   平手/半球
0.90 0.98
      5-31 21:38
  平手/半球
0.79 1.05
       5-31 21:38
       半球
1.08 0.72
  5-31 21:37
         平手/半球
0.90 0.96
5-31 21:37
    平手/半球
0.80 1.00
     5-31 21:35
        平手/半球
0.90 0.96
 5-31 21:35
      平手/半球
0.82 0.96
   5-31 21:35
         平手/半球
0.92 0.94
5-31 21:34
        平手/半球
0.92 0.94
 5-31 21:33
 平手/半球
0.87 0.95
        5-31 21:32
  平手/半球
0.87 0.97
       5-31 21:32
        平手/半球
0.90 0.96
 5-31 21:32
      平手/半球
0.83 0.95
   5-31 21:31
 平手/半球
0.88 0.94
        5-31 21:31
平手/半球
0.76 0.94
         5-31 21:31
  平手/半球
0.88 0.96
       5-31 21:31
         平手/半球
0.90 0.96
5-31 21:31
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 21:31
       半球
1.13 0.69
  5-31 21:30
         平手/半球
0.92 0.94
5-31 21:29
        平手/半球
0.92 0.94
 5-31 21:29
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 21:28
 平手/半球
0.89 0.93
        5-31 21:27
 平手/半球
0.87 0.95
        5-31 21:27
       半球
1.10 0.71
  5-31 21:27
 平手/半球
0.89 0.93
        5-31 21:27
        平手/半球
0.94 0.92
 5-31 21:27
         平手/半球
0.94 0.92
5-31 21:27
        平手/半球
0.96 0.90
 5-31 21:26
 平手/半球
0.87 0.95
        5-31 21:26
        平手/半球
0.93 0.93
 5-31 21:26
  平手/半球
0.87 0.97
       5-31 21:26
       半球
1.07 0.73
  5-31 21:25
 平手/半球
0.86 0.96
        5-31 21:25
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 21:24
        平手/半球
0.87 0.99
 5-31 21:24
         平手/半球
0.87 0.99
5-31 21:24
        平手/半球
0.85 1.01
 5-31 21:23
 平手/半球
0.83 0.99
        5-31 21:22
 平手/半球
0.80 1.02
        5-31 21:21
  平手/半球
0.83 1.01
       5-31 21:21
  平手/半球
0.80 1.04
       5-31 21:21
      平手/半球
0.81 0.97
   5-31 21:21
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 21:20
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 21:17
      平手/半球
0.80 0.98
   5-31 21:17
         平手/半球
0.83 1.03
5-31 21:17
        平手/半球
0.83 1.03
 5-31 21:17
 平手/半球
0.85 0.97
        5-31 21:16
  平手/半球
0.85 0.99
       5-31 21:15
 平手/半球
0.83 0.99
        5-31 21:15
  平手/半球
0.83 1.01
       5-31 21:14
        平手/半球
0.85 1.01
 5-31 21:13
         平手/半球
0.85 1.01
5-31 21:12
      平手/半球
0.84 0.94
   5-31 21:12
    平手/半球
0.80 1.00
     5-31 21:12
 平手/半球
0.81 1.01
        5-31 21:11
  平手/半球
0.81 1.03
       5-31 21:11
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 21:11
       半球
1.10 0.71
  5-31 21:10
         平手/半球
0.89 0.97
5-31 21:10
 平手/半球
0.83 0.99
        5-31 21:10
  平手/半球
0.83 1.01
       5-31 21:10
  半球
1.06 0.78
       5-31 21:09
      平手/半球
0.83 0.95
   5-31 21:09
        平手/半球
0.89 0.97
 5-31 21:07
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 21:07
 平手/半球
0.86 0.96
        5-31 21:06
 平手/半球
0.84 0.98
        5-31 21:06
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 21:06
        平手/半球
0.96 0.90
 5-31 21:06
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 21:05
         平手/半球
0.96 0.90
5-31 21:05
       半球
1.07 0.73
  5-31 21:05
        平手/半球
0.93 0.93
 5-31 21:05
         平手/半球
0.93 0.93
5-31 21:05
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 21:05
        平手/半球
0.90 0.96
 5-31 21:04
 平手/半球
0.86 0.96
        5-31 21:04
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 21:04
  平手/半球
0.91 0.93
       5-31 21:00
       半球
1.09 0.71
  5-31 21:00
   平手/半球
0.89 0.99
      5-31 20:59
      平手/半球
0.84 0.94
   5-31 20:55
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 20:53
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 20:52
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 20:44
      平手/半球
0.83 0.95
   5-31 20:41
平手/半球
0.78 0.92
         5-31 20:40
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 20:37
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 20:36
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 20:36
         平手/半球
0.88 0.98
5-31 20:35
        平手/半球
0.88 0.98
 5-31 20:33
         平手/半球
0.85 1.01
5-31 20:30
        平手/半球
0.85 1.01
 5-31 20:28
         平手/半球
0.90 0.96
5-31 20:25
        平手/半球
0.90 0.96
 5-31 20:21
 平手/半球
0.88 0.94
        5-31 20:17
  平手/半球
0.88 0.96
       5-31 20:16
      平手/半球
0.84 0.94
   5-31 20:10
  平手/半球
0.91 0.93
       5-31 20:09
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 20:08
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 20:05
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 20:04
  平手/半球
0.88 0.96
       5-31 20:04
   平手/半球
0.87 1.01
      5-31 20:02
      平手/半球
0.83 0.95
   5-31 19:57
       半球
1.15 0.68
  5-31 19:55
 平手/半球
0.87 0.95
        5-31 19:53
      平手/半球
0.82 0.95
   5-31 19:53
  平手/半球
0.87 0.97
       5-31 19:53
       半球
1.18 0.66
  5-31 19:53
        平手/半球
0.88 0.98
 5-31 19:52
         平手/半球
0.88 0.98
5-31 19:52
 平手/半球
0.89 0.93
        5-31 19:51
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 19:50
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 19:49
 平手/半球
0.90 0.92
        5-31 19:37
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 19:37
       半球
1.11 0.70
  5-31 19:36
        平手/半球
0.90 0.96
 5-31 19:34
         平手/半球
0.90 0.96
5-31 19:33
  平手/半球
0.91 0.93
       5-31 19:19
 平手/半球
0.91 0.91
        5-31 18:36
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 18:36
 平手/半球
0.92 0.90
        5-31 18:31
  平手/半球
0.91 0.93
       5-31 18:30
平手/半球
0.80 0.90
         5-31 18:21
 平手/半球
0.91 0.91
        5-31 18:20
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 18:19
   平手/半球
0.84 1.04
      5-31 18:19
 平手/半球
0.93 0.89
        5-31 18:15
 平手/半球
0.97 0.85
        5-31 18:14
  平手/半球
0.92 0.92
       5-31 18:14
  平手/半球
0.96 0.88
       5-31 18:14
  平手/半球
0.91 0.93
       5-31 18:14
 平手/半球
0.96 0.86
        5-31 18:14
  平手/半球
0.95 0.89
       5-31 18:14
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 18:12
 平手/半球
0.91 0.91
        5-31 18:11
  平手/半球
0.90 0.94
       5-31 18:11
 平手/半球
0.90 0.92
        5-31 18:11
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 18:11
 平手/半球
0.95 0.87
        5-31 18:11
  平手/半球
0.94 0.90
       5-31 18:11
 平手/半球
0.93 0.89
        5-31 18:11
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 18:11
  平手/半球
0.92 0.92
       5-31 18:11
    半球
1.15 0.68
     5-31 18:10
 半球
1.13 0.70
        5-31 18:10
  平手/半球
0.87 0.97
       5-31 18:10
  平手/半球
0.89 0.95
       5-31 18:10
 平手/半球
0.94 0.88
        5-31 18:10
  半球
1.14 0.71
       5-31 18:10
  平手/半球
0.98 0.86
       5-31 18:10
  平手/半球
0.93 0.91
       5-31 18:10
  平手/半球
0.97 0.87
       5-31 18:09
  平手/半球
0.92 0.92
       5-31 18:09
      平手/半球
0.82 0.96
   5-31 18:05
       半球
1.16 0.67
  5-31 18:02
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 18:02
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 18:01
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 18:00
  平手/半球
0.88 0.96
       5-31 18:00
      平手/半球
0.81 0.97
   5-31 17:54
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 17:52
      平手/半球
0.82 0.96
   5-31 17:51
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 17:50
      平手/半球
0.81 0.97
   5-31 17:48
      平手/半球
0.82 0.96
   5-31 17:38
      平手/半球
0.81 0.97
   5-31 17:31
      平手/半球
0.82 0.96
   5-31 17:28
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 17:27
        平手/半球
0.92 0.94
 5-31 17:26
         平手/半球
0.92 0.94
5-31 17:26
       半球
1.19 0.65
  5-31 17:25
      平手/半球
0.83 0.95
   5-31 17:25
        平手/半球
0.94 0.92
 5-31 17:23
         平手/半球
0.94 0.92
5-31 17:22
 平手/半球
0.88 0.94
        5-31 17:22
  平手/半球
0.87 0.97
       5-31 17:21
       半球
1.23 0.63
  5-31 17:21
 平手/半球
0.87 0.95
        5-31 17:15
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 17:15
      平手/半球
0.84 0.94
   5-31 17:15
   平手/半球
0.88 1.00
      5-31 17:13
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 17:13
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 17:12
  平手/半球
0.85 0.99
       5-31 17:12
 平手/半球
0.85 0.97
        5-31 17:10
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 17:10
         平手/半球
0.90 0.96
5-31 17:03
        平手/半球
0.90 0.96
 5-31 17:03
      平手/半球
0.82 0.96
   5-31 16:59
    平手/半球
0.80 1.00
     5-31 16:57
 平手/半球
0.80 1.02
        5-31 16:56
 平手/半球
0.85 0.97
        5-31 16:55
  平手/半球
0.79 1.05
       5-31 16:55
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 16:55
 平手/半球
0.82 1.00
        5-31 16:55
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 16:55
  平手/半球
0.81 1.03
       5-31 16:55
       半球
1.18 0.66
  5-31 16:54
       半球
1.22 0.64
  5-31 16:50
       半球
1.25 0.62
  5-31 16:38
       半球
1.30 0.59
  5-31 16:35
   平手/半球
0.90 0.98
      5-31 16:32
       半球
1.23 0.63
  5-31 16:15
       半球
1.18 0.66
  5-31 16:12
      平手/半球
0.84 0.94
   5-31 16:12
       半球
1.08 0.72
  5-31 15:57
      平手/半球
0.83 0.95
   5-31 15:37
       半球
1.15 0.68
  5-31 15:35
      平手/半球
0.82 0.96
   5-31 15:33
    平手/半球
0.85 0.95
     5-31 15:33
 平手/半球
0.87 0.95
        5-31 15:32
  平手/半球
0.86 0.98
       5-31 15:32
      平手/半球
0.80 0.98
   5-31 15:30
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 15:30
         平手/半球
0.83 1.03
5-31 15:28
        平手/半球
0.83 1.03
 5-31 15:28
      平手/半球
0.78 1.01
   5-31 15:24
       半球
1.11 0.70
  5-31 15:23
 平手/半球
0.85 0.97
        5-31 15:22
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 15:21
      平手/半球
0.77 1.02
   5-31 15:08
    平手/半球
0.80 1.00
     5-31 15:04
 平手/半球
0.83 0.99
        5-31 15:03
  平手/半球
0.82 1.02
       5-31 15:03
      平手/半球
0.78 1.01
   5-31 15:02
 平手/半球
0.85 0.97
        5-31 15:02
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 15:01
 平手/半球
0.84 0.98
        5-31 14:58
  平手/半球
0.83 1.01
       5-31 14:58
      平手/半球
0.79 1.00
   5-31 14:48
       半球
1.04 0.75
  5-31 14:47
   半球
1.04 0.80
      5-31 14:46
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 14:46
 平手/半球
0.85 0.97
        5-31 14:45
      平手/半球
0.77 1.02
   5-31 14:45
  平手/半球
0.84 1.00
       5-31 14:45
   半球
1.00 0.84
      5-31 14:39
       半球
1.00 0.78
  5-31 14:39
      半球
1.01 0.78
   5-31 14:39
    平手/半球
0.80 1.00
     5-31 14:37
       半球
1.10 0.71
  5-31 14:36
      半球
0.99 0.79
   5-31 14:36
    平手/半球
0.82 0.98
     5-31 14:35
    半球
0.98 0.82
     5-31 14:33
 平手/半球
0.82 1.00
        5-31 14:33
  平手/半球
0.81 1.03
       5-31 14:32
平手/半球
0.75 0.95
         5-31 14:02
半球
0.75 0.95
         5-31 14:01
         半球
1.02 0.84
5-31 13:52
        半球
1.02 0.84
 5-31 13:52
      半球
0.93 0.85
   5-31 13:50
         半球
1.00 0.84
5-31 13:47
    半球
0.95 0.85
     5-31 13:47
        半球
1.00 0.84
 5-31 13:46
         半球
0.97 0.87
5-31 13:35
        半球
0.97 0.87
 5-31 13:33
       半球
0.91 0.86
  5-31 13:25
      半球
0.92 0.85
   5-31 13:11
       半球
1.03 0.76
  5-31 13:10
      半球
0.90 0.87
   5-31 13:02
       半球
0.96 0.81
  5-31 12:59
      半球
0.89 0.88
   5-31 12:59
    半球
0.92 0.88
     5-31 12:58
 半球
1.02 0.80
        5-31 12:58
  半球
1.01 0.83
       5-31 12:58
 半球
0.97 0.85
        5-31 12:58
  半球
0.96 0.88
       5-31 12:57
 半球
0.95 0.87
        5-31 12:56
  半球
0.94 0.90
       5-31 12:56
       半球
0.99 0.79
  5-31 12:53
    半球
0.90 0.90
     5-31 12:53
      半球
0.91 0.86
   5-31 12:53
 半球
0.97 0.85
        5-31 12:53
  半球
0.96 0.88
       5-31 12:52
    半球
0.92 0.88
     5-31 12:50
        半球
0.93 0.91
 5-31 12:50
         半球
0.93 0.91
5-31 12:49
 半球
0.98 0.84
        5-31 12:49
  半球
0.97 0.87
       5-31 12:48
  半球
0.96 0.88
       5-31 12:47
      半球
0.87 0.90
   5-31 12:45
  半球
0.90 0.94
       5-31 12:35
      半球
0.84 0.94
   5-31 12:21
    半球
0.88 0.92
     5-31 12:20
         半球
0.84 1.00
5-31 12:20
        半球
0.84 1.00
 5-31 12:20
 半球
0.92 0.90
        5-31 12:18
  半球
0.91 0.93
       5-31 12:18
 半球
0.88 0.94
        5-31 12:18
  半球
0.87 0.97
       5-31 12:17
         半球
0.77 1.07
5-31 12:17
        半球
0.77 1.07
 5-31 12:13
       半球
0.91 0.86
  5-31 12:04
      半球
0.83 0.95
   5-31 11:10
         半球
0.86 0.98
5-31 11:08
    半球
0.82 0.98
     5-31 11:08
        半球
0.86 0.98
 5-31 11:07
       半球
0.83 0.94
  5-31 11:00
      半球
0.84 0.94
   5-31 10:55
       半球
0.91 0.86
  5-31 10:43
      半球
0.86 0.91
   5-31 10:34
      半球
0.83 0.95
   5-31 10:08
        半球
0.89 0.95
 5-31 10:05
         半球
0.89 0.95
5-31 10:05
 半球
0.82 1.00
        5-31 10:04
    半球
0.85 0.95
     5-31 10:04
  半球
0.81 1.03
       5-31 10:02
      半球
0.82 0.96
   5-31 08:56
    半球
0.82 0.98
     5-31 08:54
       半球
0.81 0.97
  5-31 08:31
      半球
0.83 0.95
   5-31 08:30
      半球
0.86 0.91
   5-31 08:20
       半球
0.91 0.86
  5-31 07:55
        半球
0.87 0.97
 5-31 07:26
         半球
0.87 0.97
5-31 07:26
      半球
0.83 0.95
   5-31 07:12
       半球
0.81 0.97
  5-31 07:11
    半球
0.85 0.95
     5-31 06:46
      半球
0.86 0.91
   5-31 06:46
 半球
0.80 1.02
        5-31 06:42
  半球
0.79 1.05
       5-31 06:40
      半球
0.87 0.90
   5-31 04:56
      半球
0.85 0.93
   5-31 04:29
      半球
0.86 0.91
   5-31 04:26
      半球
0.85 0.93
   5-31 03:31
       半球
0.86 0.91
  5-31 03:31
      半球
0.87 0.90
   5-31 01:49
 半球
0.85 0.97
        5-31 01:26
  半球
0.84 1.00
       5-31 01:25
      半球
0.86 0.91
   5-31 00:30
 半球
0.90 0.92
        5-31 00:10
 半球
0.92 0.90
        5-31 00:09
  半球
0.89 0.95
       5-31 00:09
 半球
0.95 0.87
        5-31 00:08
  半球
0.91 0.93
       5-31 00:06
  半球
0.94 0.90
       5-31 00:05
      半球
0.87 0.91
   5-30 23:53
      半球
0.86 0.91
   5-30 23:04
      半球
0.87 0.91
   5-30 22:02
      半球
0.86 0.91
   5-30 21:48
       半球
0.91 0.86
  5-30 21:45
    半球
0.88 0.92
     5-30 21:09
      半球
0.82 0.95
   5-30 21:08
      半球
0.84 0.94
   5-30 21:04
 半球
0.90 0.92
        5-30 21:03
    半球
0.90 0.90
     5-30 21:01
  半球
0.89 0.95
       5-30 21:01
  半球
0.87 0.97
       5-30 21:01
 半球/一球
1.09 0.73
        5-30 21:00
  半球/一球
1.11 0.74
       5-30 20:59
 半球
0.87 0.95
        5-30 20:59
  半球
0.86 0.98
       5-30 20:57
      半球
0.82 0.95
   5-30 19:00
    半球
0.88 0.92
     5-30 18:56
  半球
0.81 1.03
       5-30 13:23
  半球
0.86 0.98
       5-30 13:22
      半球
0.81 0.97
   5-30 07:33
      半球
0.84 0.94
   5-30 06:42
 半球
0.82 1.00
        5-30 06:07
 半球/一球
1.09 0.73
        5-30 06:06
      半球
0.81 0.97
   5-30 03:16
      半球
0.84 0.94
   5-30 01:30
      半球
0.81 0.97
   5-30 00:06
      半球
0.84 0.94
   5-30 00:02
半球
0.80 0.90
         5-29 22:20
      半球
0.81 0.97
   5-29 19:12
      半球
0.84 0.94
   5-29 18:44
    半球
0.85 0.95
     5-29 18:28
      半球
0.81 0.97
   5-29 18:28
         半球
0.93 0.91
5-29 18:24
        半球
0.93 0.91
 5-29 18:24
      半球
0.82 0.95
   5-29 17:20
      半球
0.84 0.94
   5-29 17:16
   半球
0.91 0.93
      5-29 17:15
       半球
0.83 0.94
  5-29 17:14
    半球
0.88 0.92
     5-29 17:13
      半球
0.86 0.91
   5-29 17:13
 半球
0.82 1.00
        5-29 17:11
  半球
0.81 1.03
       5-29 17:10
  半球
0.88 0.96
       5-29 17:09
      半球
0.91 0.86
   5-29 16:52
      半球
0.94 0.84
   5-29 15:13
       半球
0.95 0.82
  5-29 10:50
      半球
0.91 0.86
   5-29 10:46
      半球
0.94 0.84
   5-29 09:00
  半球
0.93 0.91
       5-29 07:48
      半球
0.93 0.85
   5-29 07:17
       半球
0.97 0.81
  5-29 07:05
      半球
0.94 0.84
   5-29 06:47
      半球
0.93 0.85
   5-29 05:41
      半球
0.94 0.84
   5-29 05:29
    半球
0.95 0.85
     5-29 05:24
      半球
0.96 0.82
   5-29 05:20
      半球
0.94 0.84
   5-29 04:17
      半球
0.96 0.82
   5-29 03:35
      半球
0.94 0.84
   5-29 02:30
       半球
0.96 0.81
  5-29 02:16
      半球
0.96 0.82
   5-29 01:38
       半球
0.96 0.82
  5-29 00:14
      半球
0.94 0.84
   5-29 00:01
      半球
0.96 0.82
   5-28 21:56
      半球
0.94 0.84
   5-28 21:22
    半球
0.98 0.82
     5-28 21:22
      半球
0.93 0.85
   5-28 21:19
    半球
0.95 0.85
     5-28 21:16
        半球
0.97 0.87
 5-28 19:35
         半球
0.97 0.87
5-28 19:34
  半球
0.95 0.89
       5-28 18:41
  半球
0.96 0.88
       5-28 18:41
   半球
0.99 0.85
      5-28 18:39
      半球
0.91 0.86
   5-28 18:09
    半球
0.92 0.88
     5-28 18:06
 半球
0.94 0.88
        5-28 18:04
  半球
0.95 0.89
       5-28 18:01
      半球
0.94 0.84
   5-28 17:04
      半球
0.97 0.81
   5-28 17:01
   半球
1.02 0.82
      5-28 16:46
    半球
0.95 0.85
     5-28 16:45
    半球
0.92 0.88
     5-28 15:38
      半球
0.95 0.82
   5-28 15:37
      半球
0.98 0.80
   5-28 15:25
    半球
0.98 0.82
     5-28 15:25
      半球
0.99 0.79
   5-28 15:22
      半球
1.00 0.79
   5-28 15:19
 半球
1.02 0.80
        5-28 15:16
  半球
1.03 0.81
       5-28 15:14
說明:背景     表示早餐盤,     表示即時盤
澳門皇冠金寶博利記Bet365立博韋德易勝12Bet明陞變化
時間
{ganrao} 全天腾讯分分彩精准计划 快乐10分任5奖金 熊猫麻将官方版 湖北福彩快三玩法介绍 排列三倍投方案 网上写文章怎么挣钱 内蒙快3一定牛形态走势图 海南飞鱼开奖历史 微信红包最刺激玩法 江苏11选5分布一定牛 单机黑龙江麻将破解版 广东十一选五任1计划 2019能赚钱的网络游戏 云南时时彩基本走势图 全民欢乐捕鱼 基金配资条件